Zpět na úvodní stránku Nyní také dálkově ! Nejlepší literární portál
 Literatura > Starověk > počet návštěvníků  © Abeceda 

Obsah
 • Egypt
 • Mezopotámie
 • Indie
 • Čína
 • Tibet
 • Japonsko
 • Orientální divadlo
 • Persie (Írán)
 • Řecko
 • Řím
 • Antické divadlo>
 • Bible
  +  Arabské písemnictví  Egyptské hieroglyfy
 • STAROVĚKÉ PÍSEMNICTVÍ

  Slovem literatura dnes označujeme hlavně texty umělecké (beletrii), a proto se tento výraz pro nejstarší texty příliš nehodí. Řada z nich totiž ve skutečnosti plnila jinou funkci (náboženskou, naučnou, správní atd.) a byla psána s jiným záměrem. Slovo písemnictví je pro období starověku mnohem vhodnější. Zahrnuje totiž vše napsané. Na začátku písemnictví stojí vynález písma. Písmo vzniklo nezávisle v několika oblastech (Mezopotámie, Čína, Střední Amerika), odkud se šířilo dále a postupně se vyvíjelo až do dnešní podoby. Vynález písma dělí lidskou minulost do dvou epoch – prehistorie, kterou můžeme zkoumat pouze na základě archeologických vykopávek, a historie, kdy máme navíc dobová svědectví dochovaná v psaných textech. Pro dějepisce jsou samozřejmě nejdůležitější texty historické (seznamy panovníků, anály, kroniky, životopisy...), pro religionisty texty náboženské (posvátné knihy a jejich výklady, modlitby...) a pro literární vědce texty umělecké (básně, povídky, dramata...). Takových textů se ale dochovalo velmi málo. Navíc jde často pouze o jejich zlomky, nevíme přesně, ze které doby pocházejí, neznáme jejich autory a nevíme toho mnoho ani o období, kdy vznikaly.
  Periodizace
  Starověk navazuje na pravěk a odlišuje se od něj především vznikem prvních státních celků (Mezopotámie, Egypt, Čína). Z hlediska literatury je pro toto období nejvýznamnějším předělem vznik písma ve 4. tis. př.n.l. (Nejdříve v Mezopotámii, později v Egyptě, Číně a dalších oblastech.) Symbolickým koncem starověku je zánik západořímské říše v roce 476 n.l., ale můžeme ho posunout i dále (např. do roku 529 n.l., kdy císař východořímské říše Justinián nechal zavřít všechny antické školy). Odchod starověku a nástup středověku v Evropě nebyl náhlý, ale spíše postupný a shoduje se s obdobím stěhování národů (4. až 6. století n.l.), které bylo velmi neklidné.
  Mytologie
  Perský bůh Ahura Mazda

  Co bylo před literaturou?

  Nejstarší vypravování vznikala dávno před jejich písemným zaznamenáním a před vznikem písma. Byly to především mýty. Jednotlivé starověké civilizace měly svébytný systém mýtů, který nazýváme mytologie. Tímto termínem zároveň označujeme vědu, která mýty zkoumá. Názory na funkci a vznik nejstarších mýtů se různí. Jeden z nejstarších výkladů podal Řek Euhemeros, který žil ve 3. stol. př.n.l. Podle euhemeristů je mýtus překroucené vylíčení skutečných historických událostí a bohové byli původně pouze králové nebo výjimeční hrdinové. Jiný názor tvrdí, že jde o symbolické příběhy, které nelze chápat doslovně, ale jako prostředek k vyslovení nevyslovitelného (přírodních živlů, morálních principů atd.). Z toho je jasné, že mýty nebyly jenom obyčejné příběhy. Měly velký vliv na život jednotlivce i společnosti, vznik náboženství i uměleckých děl a v nejstarších dobách přímo utvářely lidskou civilizaci. Mytologické náměty se staly základem pro vznik prvních literárních textů (např. starověkých eposů nebo antických dramat).
  poznámka
  Své mýty měly nejen starověké civilizace, ale i pozdější národy (Germáni, Slované, Mayové...) Tyto mytologie zahrnují tisíce bohů, polobohů, hrdinů, nadpřirozených bytostí a příběhů o nich. Téma je tedy tak široké, že zcela přesahuje rámec i možnosti této učebnice. A protože mytologie tu byla před literaturou, nebudeme se jí v této učebnici podrobněji věnovat. Starověké mýty ale rozhodně stojí za přečtení!
  Zapomenuté civilizace
  Tutanchamonův sarkofág

  Počátky starověkého písemnictví

  Nejstarší písemné památky pocházejí ze 4. tisíciletí př.n.l. a byly nalezeny na území starověké Mezopotámie a Egypta. Tyto starověké civilizace byly na velmi vysoké úrovni, ale to nezabránilo jejich zániku. Písmo (a s ním i celá řada poznatků v něm uložených) bylo na konci starověku zapomenuto a lidé museli čekat až do 19. století, kdy díky archeologům a jazykovědcům znovu vydalo svá tajemství. Mezopotamské klínové písmo i egyptské hieroglyfy byly nakonec rozluštěny, ale stále zbývají písma, která číst neumíme – lineární písmo A nalezené na Krétě, písmo z Velikonočních ostrovů a další.
  Sfinga
  Východní kultura
  Kršna promlouvá k Ardžunovi

  Orientální písemnictví

  Orientální písemnictví se s písemnictvím starověkým částečně překrývá. Na rozdíl od starověku ale Orient není historickou epochou, je to určitá zeměpisná oblast, která se rozkládá jihovýchodně od Evropy. Mezi orientální kraje tedy patří především Asie (Indie, Čína, Tibet, Japonsko...), ale také Blízký východ (Izrael, arabské státy) a Afrika. V celé řadě orientálních zemí se začalo rozvíjet písemnictví už v době starověku. Na rozdíl od hlavních starověkých civilizací (Mezopotámie, Egypt) nebyla zdejší kultura na dlouhý čas zapomenuta a vyvíjí se bez přerušení až do současnosti. Protože vývoj v těchto oblastech probíhal jinak než v Evropě, je velmi těžké určit, kdy v daných státech končí starověk a začíná středověk. Na evropskou kulturu neměl Orient zásadní přímý vliv, ale to neznamená, že zde nevznikala významná umělecká díla. Právě naopak, orientální kultura nás přitahuje už svojí exotičností. Řada významných textů z této oblasti nebyla bohužel dosud přeložena do češtiny, i když v poslední době se tento dluh postupně napravuje.
  zvětšit

  Od roku 1947 vychází v Čechách měsíčník Nový Orient, který popularizuje nejnovější poznatky z minulosti i současnosti této oblasti.
  Kolébka evropské civilizace
  Řecký amfiteátr

  Antické písemnictví

  Starověké Řecko i Řím jsou právem považovány za kolébku naší civilizace a současné evropské národy těmto antickým státům za mnohé vděčí. V antice má své hluboké kořeny nejen filozofie, divadlo, výtvarné umění, architektura nebo věda, ale především demokracie, která byla ostatním starověkým civilizacím cizí. I když se řada antických děl nezachovala, je zřejmé, že v této době vzniká literatura v pravém slova smyslu. Dokonce známe i konkrétní spisovatele a jejich osudy. Ve středověku byla sice antická tradice zpřetrhána, o to více se ale znovu projevila v renesanci a klasicismu a přetrvává až do současnosti.
  Periodizace
  Počátky řeckého písemnictví spadají do 8. století př.n.l.
  Ve 4. století př.n.l. dobyla Řecko a další kraje ve Středomoří Makedonie (tzv. helénismus trval až do 1. stol. př.n.l.).
  Nakonec velkou část Evropy, sever Afriky a západ Asie získala římská říše, jejíž západní polovina zanikla v roce 476 n.l.
  Posvátné texty
  Zlomek Janova evangelia

  Náboženské texty

  Některé texty měly v daných civilizacích výlučné postavení, byly totiž považovány za posvátné. Lidé věřili, že jejich autorem je přímo bůh nebo že jsou božského původu. Tyto památky se staly základem významných světových náboženství – buddhismu (Tři koše), hinduismu (Bhagavadgíta), židovského náboženství (Tóra), křesťanství (Bible) a islámu (Korán) nebo náboženství okrajových – lámaismu (Tibetská kniha mrtvých), zoroastrismu (perská Avesta) atd. Přestože se na ně můžeme dívat i z hlediska literárního, musíme mít vždy na paměti, že vznikaly ze zcela jiných důvodů!
  Vzhledem k tomu, že počátek islámu je kladen až do roku 622 n.l., mohli bychom ho zařadit do písemnictví středověkého, tím bychom ale opomněli zřejmé shody Koránu s Biblí a arabské kultury s orientální.
  Internetové stránky
 • Encyclopaedia of the Orient
 • Starověk na Seznamu, odkazy
 • Výběrová bibliografie o současných světových náboženstvích
 • Starověká písma
 • Origins of Writing, historie
 • Encyklopedie náboženství
 • Citáty, řecké a latinské
 • Exotic India art, galerie
  Exkurze
 • Orientální ústav AV ČR
 • Ústav Blízkého Východu a Afriky FF UK
 • Palác Kinských: Umění starého světa
 • Zámek Liběchov, orientální expozice
 • Doporučená četba

 • Archív orientální (časopis)
 • Ceram, C. W.: Bohové, hroby a učenci, přel. V.Zamarovský, Orbis, Praha 1975
 • Dějiny pravěku a starověku (2 díly), Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1975
 • Dorazil, Otakar: Poklady starověkého písemnictví
 • Dumézil, G.: Mýtus a epos, přel. J.Našinec, Praha 2001
 • Eliade, Mircea: Dějiny náboženského myšlení (3 díly), Oikoymenh, Praha 1995
 • Encyklopedie antiky, Academia, Praha 1973
 • Hroch, Skýbová: Králové, kacíři, inkvizitoři, Československý spisovatel, Praha 1987
 • Jean, Georges: Písmo, paměť lidtva, přel. H.Tomková, Slovart, 1994
 • Machovec, D.: Antická filozofie, Praha 1993
 • Nový Orient (časopis)
 • Petiška, Eduard: Příběhy, na které svítilo slunce (Egypt, Mezopotámie, Starý zákon)
 • Pijoan, José: Dějiny umění, 1. až 4. díl
 • Puhvel, Jaan: Srovnávací mytologie, přel. V.Pelíšek, NLN, Praha 1997
 • Slovník antické kultury, Svoboda, Praha 1974
 • Slovník řecko-římské mytologie a kultury, přel. V.Hrubanová a kol., Ewa edition, Praha 1993
 • Swiderková, Anna: Tvář helénistického světa, přel. J.Vlášek, Panorama, Praha 1983
 • Zamarovský, Vojtěch: Bohové a hrdinové antických bájí, Praha 1970
 • Připrav si referát o některé z uvedených knih nebo internetových stránek.
  Tipy
 • V české edici Antická knihovna vyšly desítky překladů antických knih a členské prémie Čtení o antice.
 • Karel Čapek sbíral nahrávky etnické, exotické a orientální hudby (vyšlo na 5 CD).