Vlastní životopis Sinuhetův

Opis rozkazu, jenž mi byl poslán o mém návratu do Egypta.
Královský rozkaz Hora Anchernesveta, pána korun obou zemí, Anchemesveta, krále Horního i Dolního Egypta Cheperkarea, syna Reova Senvosreta – kéž žije na věky věkův – průvodci Sinuhetovi:
Hle, přináší se ti tento královský rozkaz, aby ti bylo oznámeno toto:
Prošel jsi cizí země a přišel jsi z Kadimy do Retenu. Co jsi provedl, aby se zakročovalo proti tobě? Putoval jsi ze země do země dle rady, kterou ti dávalo tvé srdce. Nepobuřoval jsi, aby bylo nutno odmítati tvé řeči. Nemluvil jsi v radě knížat tak, aby se tvým výrokům kladl odpor. Pohnutky, která vedla tvé srdce, nebylo nikdy v mém srdci proti tobě. Tvé nebe, které jest v paláci, trvá a jest dosud svěží, a její hlava jest ozářena královskou mocí země. Také její dítky jsou v královském paláci. Budeš dostávati nádherné věci od nich a budeš žíti z jejich darů. Až se vrátíš do Egypta, spatříš sídelní město, v němž ses zrodil, políbíš zemi před oběma velkými branami a budeš spolčen s královskými přáteli. Hle, nyní ses již přiblížil stáří, ztratil jsi mužnou sílu a myslíš na den pohřbu a odchodu na věčnost. Jsou pro tebe připraveny mísy s množstvím olejů a obinadel, zhotovených rukama bohyně Tajety; dostane se ti slavnostního průvodu v den pohřbu, zlatého obalu s hlavou z lapisu lazuli a nebe se bude rozprostírati nad tebou. Budeš položen na saně, býci tě potáhnou a zpěváci půjdou před tebou. Přede dveřmi tvé hrobky se bude provozovati pohřební tanec. Budou pro tebe odříkávány obětní modlitby a bude porážen [dobytek] u tvých obětních dveří. Tvé sloupové síně vystavěny budou z bílého mramoru uprostřed hrobek královských princů. Nepotká tě smrt v cizině, nepohřbí tě asijští Beduini, nebudeš zahalen do beraní kůže. – Pamatuj na svou mrtvolu a vrat' se! Právě když tento rozkaz mne došel, stál jsem uprostřed svých soukmenovců. Když mi byl předčítán, vrhl jsem se na břicho, sbíral jsem prach a sypal jsem si jej na vlasy. Pak jsem pobíhal po táboře, jásaje, a pravil jsem: „Jak jest to možno, že se toto činí pro mne, jehož jeho srdce zavedlo do barbarské ciziny? Dobrý jsi, milostivý, jenž vysvobozuješ mě od smrti; neboť ty to způsobíš, že strávím konec svého života v domově."

  • Lexa, F.: Výbor ze starší literatury egyptské, Praha 1947