Bedřich Bridel:

Život svatého Ivana, prvního v Čechách poustevníka a vyznavače, z historií sebraný a vysoce velebně důstojnému pánu, panu Matoušovi Ferdinandovi z Bilenberku, klášterův svatého Jana na Skále a svatého Mikuláše na Starém Městě pražském opatu, připsaný. S povolením vrchnosti vytištěný v staropražské koleji blíž Mostu. Léta 1657.


Půtka s ďábly zlými
Vešel tehdy Ivan muž boží do Čech, a oblíbiv sobě místo a obydlí své v krásném a hlubokém oudolí při jedné vysoké skále, z kteréž silný pramen vody teče, vedením anjelským, který jeho do té skály přivedl, a aby tu zůstal, rozkázal. Když pak dvě léta v tom příbytku veliké a nesnesitelné protivenství od zlých duchův trpěl, a od nich jako přemožen jsa, odtud odcházel, aby jiné nalezl obydlé, i potkal se s ním svatý Jan Křtitel, a řekl jemu: „Ivane, kde jdeš?" I odpověděl: „Zlí duchové mně tu bydleti nedají, půjdu, a někde jinde bydleti budu." Dí on k němu: „Navrať se zase." A dal mu kříž, aby ním žehnaje, zlý duchy odtud odehnal. I učinil tak a navrátil se, maje víru v Pánu Bohu a v slovích Křtitele jeho svatého Jana. Toť oni na něj vzhlédajíce, z té skály hroznými hlasy křičeli, pravíce: „Ivane, nechoď sem, neb my tuto svou lázeň a příbytek máme." I nesl on kříž před sebou, a oni všickni utíkali; jediný toliko, a nejlítější odjíti nechtěl, do skály se vtlačil, na něho velmi škaredě hleděl, a hrozně křičel, i ústa svá otevřel, jako by ho chtěl pohltiti. I přiblíživ se k němu svatý Ivan, kříž od svatého Jana sobě daný vhodil do jeho hrdla, a on ještě větší a hroznější křik učiniv, uprostřed této celé skály díru udělav, v okamžení ven vyletěv, za jinými se přec odebral.
Po půtce ďábelské jiné mu nastávalo potýkání od pastýřův a nevážných sedlákův, nebo od nich postižen jsa v jeskyni, hlavu, na kterou bezpochyby zaměřovali, do skály, an mu ustoupila, schoval, od nich pokrvavený, na kameni se posadil, který jeho svatou krev až podnes zachovává, měkčejší než lidé, a s velikou vážností ctěná bývá. Svatý Ivan dobrým se za zlé odměňoval, nebo jednomu z nich hovádko zapůjčené churavé zase zdravé navrátil, a až podnes v té skalině Pán Bůh divné věci působiti ráčí, že mnozí nemocní na bolest hlavy uzdravení bývají, jakž se již někteří divové vyhledávají.

  • Bridel, Fridrich: Básnické dílo, Torst, Praha 1994